چاپ خبر
دبیرستان پسرانه فرهنگ شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
برنامه کلاسی

برنامه روز یکشنبه پایه دهم و یازدهم –مورخه 97/7/1

     برنامه روز یکشنبه پایه دهم و یازدهم –مورخه 97/7/1

          

               ساعات

کلاس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

پایه دهم

سعدی 1

تفکر

جغرافی

ریاضی

تاریخ

سعدی 2

جغرافی

تفکر

تاریخ

ریاضی

سعدی 3

ریاضی

تاریخ

تفکر

جغرافی

سعدی 4

تاریخ

ریاضی

جغرافی

تفکر

پایه یازدهم

فردوسی 1

فنون

فلسفه

ریاضی

زبان خارجه

فردوسی 2

فلسفه

فنون

زبان خارجه

ریاضی

فردوسی 3

ریاضی

زبان خارجه

فنون

فلسفه

فردوسی 4

زبان خارجه

ریاضی

فلسفه

فنون

انتهای پیام/.