تماس با ما  
 
شمارهای تماس دبیرستان پسرانه فرهنگ 
 
44228989- 44228366 - 44206027 - 44206202 - 44206480
 
دورنگار 44228989 داخلی 103
 
مدیریت101
دفتر مدیریت102
معاونت پرورشی104
معاونت پژوهشی105
معاونت پایه دوازدهم106
معاونت پایه دهم107
مشاور پایه دوازدهم110
معاونت پایه دوازدهم111
آبدرخانه112
نگهبانی114
امور دفتری116