اکبر لشکری  
مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
سنوات خدمت: ۲۹سال
دروس تدریس شده: اقتصاد پایه دوم، جامعه‌شناسی‌سه‌پایه، تاریخ و جغرافیا
پست‌های آموزشی و اجرایی: معاونت دبیرستان-پست اداری
سوابق حضور در مدارس: دبیرستان فرهنگ و سازمان استعدادهای درخشان
   
نقشه سایت