کادر اداری و اجرایی  
1 حسین امین پور معاون انضباطی پایه اول
2 نقی مهدوی معاون انضباطی پایه دوم
3 ماشاءاله عیسوند معاون انضباطی پایه سوم و چهارم
4 محمد غلامرضا نژاد معاون آموزشی
5 سید غلامرضا میری معاون پرورشی
6 اسماعیل عباسی معاون فناوری
7 هادی فرنیا مربی تربیتی
8 سعید نژاد معصوم مشاور
9 مهدی میری مشاور
 
   
 
نقشه سایت