جبار رحمانی  
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سنوات خدمت: ۲۴سال
دروس تدریس‌شده: زبان انگلیسی
پست‌های آموزشی و اجرایی:
-دبیر دبیرستان‌های منطقه۱۶(سید فاطمی، تمدنی، ۱۵خرداد)
-دبیر دبیرستان‌های منطقه۲(مجتمع آموزش تطبیقی بین‌الملل، نمونه‌دولتی‌فرهنگ)
تألیفات:
(بسته پیشنهادی مداخلات مرتبط با بیماریهای غیر واگیر در شبکه مراقبتهای بهداشتی اوّلیه)
Frequently Used Words in Herlth Related Agencies-Volume1
Frequently Used Words in Herlth Related Agencies-Volume2
   
  علی ایرانشاهی  
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سنوات خدمت: ۲۴سال
دروس تدریس‌شده: زبان انگلیسی سال چهارم و کنکور
پست‌های آموزشی و اجرایی: دبیر
سوابق حضور در مدارس: دبیر زبان انگلیسی در مناطق۲و۵ تهران (شهید بهشتی منطقه۲، ابوریحان منطقه۲، سرداران شهید منطقه۵)
   
نقشه سایت